Bashkia Rrogozhine
Atmosfere festive ne Bashkine Rrogozhine
Bashkia Rrogozhine
images/headers/br-christmas.jpg

Taksat

Paketa Fiskale  2018 Bashkia Rrogozhine

 

Paketa Fiskale

Regjistri Kerkesave

Regjistri Kerkesave  2018

 

Regjistri 2018

Ankesa

Formular Ankese

 

FORMULARI

Kryetari Z. Haxhi Memolla

Njoftime / Shpallje

Dec 22, 2017 1314

BASHKIA RROGOZHINË SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË

R E P U B L I K A E SH Q I P Ë R I S Ë BASHKIA RROGOZHINË SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL,…

Vendime të Këshillit Bashkiak

 Legjislacioni

 

 

 

 

  

 

R E P U B L I K A E SH Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA RROGOZHINË

 

Shpallje per  pranim në kategorinë e nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues

 

(Sekretar i pergjithshem    )

 

Lloji i diplomës “Juridike /Ekonomike/.

Niveli minimal i diplomes “ Master Shkencor/DND.

 

Në zbatim të nenit 20 dhe të nenit  25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr Nr. 118, datë 05.03.2014, Njësia e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Rrogozhine, shpall procedurat e ngritjes në detyrë  dhe pranimit jashtë  shërbimit civil për pozicionin:

 

Sekretar i pergjithshem     Kategoria e pagës  I-B.

 

 

 

Pozicioni më sipër u ofrohet  nëpunësve civilë të nivelit te mesem drejtues nepermjet ngritjes ne detyre si dhe kandidateve jashte sherbimit  civil qe plotesojne kriteret per se njejten kategori!

 

  Për të gjitha procedurat ( ngritje në detyrë ,jashte sherbimit civil) aplikohet në të njëjtën kohë!

 

 

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

(brenda një periudhe  30 ditore nga momenti i shpalljes në portal)

 

 

 

PËRSHKRIMI PËRGJITHËSUES I PUNËS PËR POZICIONIN MË SIPËR ËSHTË:

 

 

 

 

 1. QËLLIMI I PËRGJITHSHËM I POZICIONIT TË PUNËS

Sekretari i Përgjithshëm në njësi të qeverisjes vendore është nëpunësi më i lartë civil në institucion; ai raporton dhe jep llogari drejtpërdrejt te titullari i institucionit; përveç detyrave të veçanta të ngarkuara nga legjislacioni në fuqi, ka rol kryesor në formulimin e politikave dhe zbatimin e tyre; koordinon dhe garanton përfshirjen e kontributeve të dhëna nga një numër drejtorish, të cilat kanë lidhje midis tyre, gjatë procesit të formulimit të politikave, sipas fushës që mbulon institucioni; siguron zbatimin e vendimeve lidhur me politikat, duke ndjekur rregullisht procesin dhe duke marrë masa për zgjidhjen e problemeve; siguron zbatimin e  programeve sektoriale dhe zhvillimin e mëtejshëm të tyre; siguron drejtim strategjik afatgjatë ; identifikon mundësitë për reduktim të shpenzimeve, për përmirësim të politikave, programeve dhe performancës institucionale; menaxhon drejtpërsëdrejti drejtorët e drejtorive  përmes procesit të raportimit dhe delegimit; menaxhon nëpunësit civilë dhe punonjësit e tjerë të institucionit; organizon punën dhe përcakton detyrat sipas njësive kryesore administrative; siguron një klimë bashkëpunimi dhe gjithëpërfshirjeje të stafit dhe promovon zhvillimin e kapaciteteve njerëzore; është përgjegjës për ristrukturimin organizativ të institucionit; miraton përshkrimet e punës së nëpunësve të institucionit; garanton respektimin e afateve në nxjerrjen e akteve administrative ; promovon iniciativa për përmirësimin e shërbimeve me publikun; përfaqëson institucionin, me autorizim të titullarit, brenda dhe jashtë vendit; kryen detyra të tjera të ngarkuara me urdhër të titullarit.

 

 

 1. DETYRAT KRYESORE

 

Sekretari i Pergjithshem

 

 1. Sekretari i Pergjithshem ka detyre kryesore hartimine politikave kryesore te drejtimit te institucionit .

 

 1. Drejton dhe koordinon veprimtarite e Drejtorive dhe sektoreve perkates të Institucionit .

 

 

 1. Menaxhon procedurat e ndjekura ne baze te ligjit “Per nepunesin civil” gjate fazes se rekrutimit ,pranimit, levizjes paralele dhe ngritjes ne detyre te nepunesve civile .
 2. Drejton dhe mbikëqyr veprimtarine e zhvillimit te procedurave te prokurimit publik dhe ankandeve bazuar ne dispozitat ligjore ne fuqi .
 3. Kontrollon dhe mbikqyr procedurat e ndjekura ne baze te ligjit “Kodi i Punes ” gjate fazes se zhvillimit te konkurimit ,kritereve te pjesemarrjes dhe vleresimit te konkurentve ne perputhje me kriterine meritokracise dhe transparences .
 4. Harton ne bashkpunim me strukturen pergjegjese politikat zhvillimore ne fushen e turizmit .
 5. Ndjek dhe monitoron procesin e pajisjes me AMTP te fermereve nga ana e struktures pergjegjese.
 6. Përmes hartimit, miratimit dhe zbatimit të strategjive, planeve, programeve e projekteve brenda kompetencave të Bashkise, nxit zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe shoqëror, duke përdorur burimet natyrore në atë mënyrë që të plotësohen nevojat aktuale dhe të ruhet mjedisi, pa cenuar mundësinë e brezave të ardhshëm për të plotësuar nevojat e tyre;
 7. Gjate ushtrimit te detyres identifikon mundësitë për reduktim të shpenzimeve te institucionit dhe per nje menaxhim sa me te mire te fondve bashkiake.
 8. Koordinon veprimtarine e Njesive Administrative me administraten Bashkiake duke siguruar efektivitet dhe shpejtesi ne kryerjen e detyrave .
 9. Evidenton probleme që dalin nga veprimtaria e përditëshme si dhe shqetësime te ndryshme që ngrihen me shkrim nga qytetarët, përcakton zgjidhjet e mundshme brenda kuadrit ligjor në fuqi dhe i propozon eprorit, rrugëzgjidhjet,përkatëse
 10. Harton dhe propozon rregulloren per organizmin ,funksionimin ,detyrat dhe kopetencat e administrates Rrogozhine.
 11. Kryen veifikimin e saktesise ,ne forme dhe ne pernbajtje ,te te gjitha materialeve te trajtuara nga strukturat pergjegjese ne bashki ,perpara nenshkrimit te tyre nga kryetari.\
 12. Koordinon brenda kopetencave te dhena marredheniet me institucionet e tjera shteterore dhe nderkombetare.
 13. Kryen detyra ligjore dhe institucionale qe i ngarkon Kryetari i Bashkise .
 14. Bashkepunon me drejtorite/sektoret perkatese per respektimin e procedurave dhe afateve ligjore ne ushtrimin e veprimtarive administrative ne perputhje kodin e procedurave dhe legjislacionin ne fuqi

 

 

1.1

KANE TE DREJTE TE KONKUROJNE PER KETE POZICION:

 

 

1.Nepunes civile te kategorise se mesme drejtuese ,te cilet duhet te plotesojne kriteret si vijon:

 

a.Te kene te pakten 1 (nje) vit pervoje pune ne pozicione te nivelit te mesem drejtues ose te barazvleshme me to (kategoria e pages II-b)

 

2.Kandidate nga jashte sherbimit civil ,te cilet duhet te plotesojne kriteret minimale si vijon :

 

 1. Te plotesoje kushtet e pergjithshm te pranimit ne sherbimin civil , te percaktuara ne germat “a” deri nje “dh” te nenit 21 te ligjit nr.152/2013 te ndryshuar :
 2. Te zoterojne nje diplome te nivelit “Master shkencor” ,ose te barasvlefshme me to sipas legjislacionit te arsimit te larte .Diplomat ,te cilat jane marre jashte vfendit ,duhet te jene njohura paraprakisht prane institucionit pergjegjes per njesimin e diplomave ,sipas legjislacionit ne fuqi,
 3. te kete te pakten 3 (tre) vjet pervoje pune ne pozicione te mesme drejtuese ise te barazvlefshme ne:

-Institucione te administrates publike

 

Perjashtimisht ,kanidatet nga jasgte sherbimit civil ,te cilet kane punuar dhe /ose punojne:

 

 • Ne institucione nderkombetare brenda vednit
 • Pedagoge ne institucionet e arsimiot te larte
 • Te mos kene procese gjyqesore ,civile,penale ,administrative te cilat jane ne proces,si edhe te mos jene ne ndjekje penale nga prokuroria.

 

 

 

1.2

DOKUMENATACIONI ,MENYRA DHE AFATI I DOREZIMIT

Te gjithe grupet e kandidateve si me siper duhet te dorezojne dokumentacionin si me poshte:

 

 1. a) Jeteshkrimin;
 2. b) Fotokpje te diplomes;
 3. c) Fotokopje te librezes se punes ;

ç) Cdo dokumentacion qe verteton eksperienca te tjera punesimi brenda ose jashte vendit,te leshuar nga punedhenesi .

 1. d) Cdo dokumentacion tjeter qe vertton trajnimet ,kualifikimet,arsimin shtese,vleresimet pozitive apo te tjera te permendura ne jeteshkrimin tuaj. .

 

Kandidatët nga jashte sherbimit civil ,pervec sa me siper duhet të dorezojnë dokumentacionin si vijon :

a-Fotokopje te leternjoftimit

b-Vertetim te gjendjes shendetesore

c-vetedeklarim te gjendjes gjyqesore

 

 

Kandidatet  duhet te dorezojne dokumentat e cituara me siper me postë apo drejtpërsëdrejti dorazi në institucion, brenda datës 04.11.2019.

 

 

 

1.3

REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

 

Në datën 12.11.2019 Njësia e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Rrogozhine   do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe në faqen e internetit të Bashkisë, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet   dhe kriteret e veçanta .

 

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e ngritjes ne detyre  dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht nga Pergjegjes i Burimeve Njerëzore të Bashkisë Rrogozhine, nëpërmjet adresës së e-mail, për shkaqet e moskualifikimit.

 

 

 

1.4

FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA

 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

 1. Ligjet:
 • Ligji nr. 139/2015, “Për veteqeverisjen vendore”
 • Ligji nr.152/2013 “Për nëpunësin civil ”
 • Ligji 44/2015, “Kodin e Procedurave Administrative” .
 • Ligji Nr.7691, date 12.7.1995 “Per kodin e punes” .
 • Ligji 107/2014,  “Per planifikimin dhe zhvillimin e territorit” .
 • Njohuri per “Kushtetuten e Republikes se Shqiperise ” .
 • Ligji 68/2017  “Per financat e vetqeverisjes vednore” .
 • Ligji 9632 date 30.10.2006 “Sistemi i taksave vendore” .
 • Ligji 10296   date 8.7.2010 “Per menaxhimin financiar dhe kontrollin”

 

B.Aftesite per te:

 

 • Drejtuar dhe menaxhuar skuadren ,
 • Organizuar dhe ndare punen ne institucionin qe drejton,
 • Menaxhuar situata emergjente
 • Marre vendime ne baze te argumenteve
 • Krijuar procedura apo politika te reja
 • Ndermarre nisma te ndryshme strategjike dhe afatgjata brenda kopetencave te funksionit me qellim permbushjen e detyrave funksionale .

 

 

1.5

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

 

 

 • Vlerësimin me shkrim, deri në 40 pikë;
 • Intervistën e strukturuar me gojë qe konsiston ne motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë

e tyre për karrierën, deri në 50 pikë;

 • Vleresimin e jetëshkrimit, që perfshin në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën, deri në 10 pikë.

 

Testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me goje synojne vleresimin e njohurive ,aftesive dhe cilesive te lidhura me fushen perkatese.

 

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 6, datë 19.09.2014, të Departamentit të Administratës Publike “ëëë.dap.gov.al” .

 

 

 

1.6

DATA E ZHVILLIMIT  TE KONKURIMIT

 

Testimi me shkrim do te zhvillohet ne daten 05.12.2019 ne oren  11:00 ne ambientet e Bashkise Rrogozhine. Pas zhvillimit te testimit me shkrim kandidatet do te njoftohen nepermjet adreses se tyre te email ne lidhje me daten dhe oren e zhvillimit te intervistes se strukturuar me goje .

 

 

 

1.7 DATA E  SHPALLJES SE REZULTATEVE PER VLERESIMIN PERFUNDIMTARE

 

Lista e fituesve e perbere nga kandidatet qe kane grumbulluar mbi 70 pike te renditur duke filluar nga ai me me shume pike dhe brenda numrit te pozicioneve per te cilat konkurrohet do te shpallet ne faqen e internetit te Bashkise Rrogozhine  dhe ne portalin  “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe stendat e informimit të publikut.

 

 

NJËSIA PËRGJEGJËSE

SEKTORI I BURIMET NJERËZORE

 

 

Rreth Rrogozhinës

Bashkia Rrogozhinë ka një sipërfaqe prej 223.69 km2 dhe ndodhet në pjesën e ulët perëndimore të Shqipërisë, e cila nga pikëpamja gjeomorfologjike quhet Ultësira PranAdriatike...

Buletini

Kontakt

Adresa : Bashkia Rrogozhinë , Lagjja. nr. 1,Rruga e . “ Kavajës”, Blloku “12 Shtatori” Tel/Fax 057722031

email: brrogozhine@gmail.com

 

Orari zyrtar për kontaktime me zyrat e bashkise eshte  nga ora 08:00 – 16:00