Sipas ligjit, 119/2015 “Për të Drejtën e Informimit”

Koordinatori për të Drejtën e Informimit

 1. i mundëson çdo kërkuesi të drejtën për t’u njohur me informacionin publik, sipas këtij ligji, duke u konsultuar me dokumentin origjinal ose duke marrë një kopje të tij; 

  krijon, mban, publikon dhe përditëson regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve brenda afatit të parashikuar në pikën 1, të nenit 8, të këtij ligji;

  c. bashkërendon punën për plotësimin e kërkesave për informacione brenda afateve dhe sipas mënyrës së parashikuar në këtë ligj; 

  d. çregjistron kërkesat për informacion dhe cakton një numër rendor për secilën prej tyre;

  e. dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar; 

  f. verifikon rastet për dhënien falas të informacionit qytetarëve, sipas parashikimit të pikës 5, të nenit 13, të këtij ligji;

  g. kryen njoftimet paraprake, sipas neneve 14 dhe 15, të këtij ligji, si dhe komunikon me kërkuesin, sipas nevojës për trajtimin e kërkesës për informacion publik.

 

Koordinatore për të Drejtën e Informimit

Besim Ballabani

Kontakte: email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Orari zyrtar për kontaktime në të dhënat e mësipërme nga ora 08:00 – 16:00

 

Bashkitë për në Europë!

Prej dhjetorit të vitit 2016, me nënshkrimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmejt Ministrisë së Punëve të Shtetit për Çështjet Vendore, Ministrisë së Integrimit, Shoqatës për Autonomi Vendore, Shoqatës së Bashkive Shqiptare dhe Delegacionit Europian, Bashkia Rrogozhinë krahas bashkive të tjera në rang kombëtar, është bërë pjesë e projektit BASHKITË PËR NË EUROPË!

Me qëllim konsolidimin dhe fuqizimin e qeverisë vendore në Shqipëri, në kontekstin e zbatimit të Strategjisë Ndërsektoriale Kombëtare për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore 2015-2020, projekti synon konkretisht:

 • Krijimin e këndeve të BE-së në çdo Bashki dhe menaxhimin efikas të tyre
 • Rritjen e njohurive për Instrumentin e Asistencës së Para-aderimit “IPA” si dhe fondet e tjera kryesore të BE-së të disponueshme për bashkitë dhe qytetarët shqiptarë
 • Rritjen e kapaciteteve në nivel vendor për përfitimin nga fondet IPA dhe nga fondet e programet e tjera të BE-së të disponueshme për Bashkitë dhe qytetarët shqiptarë
 • Rritjen e njohurive mbi politikat, objektivat, prioritetet, institucionet, programet dhe perspektivën e Bashkimit Evropian
 • Rritjen e kapacitetve të pushtetit vendor për ta marrë, kuptuar dhe përhapur informacionin që ka të bëjë me BE-në
 • Rritjen e kapaciteteve bashkiake për të grumbulluar, si nga publiku ashtu edhe nga administrata, përpunuar dhe ofruar informacionin, i cili mund të japë njohuri mbi programet dhe ndërhyrjet e ardhshme të Qeverisë shqiptare, BE-së dhe partnerëve ndërkombëtarë
 • Rritjen e ndërveprimit dhe koordinimit me strukturat e ndryshme të informacionit dhe palët e tjera të interesuara, në veçanti me Rrjetin e Informimit të BE-së “Zyrat e Informimit të BE-së në Tiranë, Shkodër dhe Vlorë”, Projektin TACSO dhe Vendet Anëtare të BE-së, në lidhje me ofrimin e informacionit rreth BE-së dhe proçesit të integrimit në BE

FOTO ZYRA VENDORE E BE-së në Bashkinë Rrogozhinë

 

 

 

Sesione  informimi mbi BE-në në shkollën nëntë-vjecare Qamil Gjuzi dhe shkollën nëntë-vjecare Xhorxh Soros të Bashkisë Rrogozhinë

 

 Më 17 maj dhe 31 maj kordinatorja lokale e BE-së,në Bashkinë Rrogozhinë, organizoi sesion informues mbi Bashkimin Evropian me rreth24 nxënës të shkollës Qamil Gjuzi dhe rreth 30 nxënës të shkollës Xhorxh Soros. Temat e leksioni ishin “Cfarë është Bashkimi Evropian?” dhe Kuic “Sa e njohim Bashkimin Evropian ?”.Interesi nga nxënësit ishte I lartë.

 

Rreth Rrogozhinës

Bashkia Rrogozhinë ka një sipërfaqe prej 223.69 km2 dhe ndodhet në pjesën e ulët perëndimore të Shqipërisë, e cila nga pikëpamja gjeomorfologjike quhet Ultësira PranAdriatike...

Buletini

Kontakt

Adresa : Bashkia Rrogozhinë , Lagjja. nr. 1,Rruga e . “ Kavajës”, Blloku “12 Shtatori” Tel/Fax 057722031

email: brrogozhine@gmail.com

 

Orari zyrtar për kontaktime me zyrat e bashkise eshte  nga ora 08:00 – 16:00